Tvrdnje u selenu korištenjem Junit i TestNG okvira

^